გეოლოგია

გეოლოგიური ფონდის კატალოგი

ერთიანი სახელმწიფო გეოლოგიური ფონდის ელექტრონული ვერსია, სადაც დაცულია ინფორმაცია საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული ყველა სახის გეოლოგიური სამუშაოების შესახებ.ვინაიდან გეოლოგიური ფონდური მასალები არის შედგენილი ძირითადად რუსულ ენაზე და საძიებო სისტემაც (კარტოტეკა) რუსულენოვანია, მისი გაქართულება წარმოქმნის მნიშვნელოვან პრობლემას პროგრამის საძიებო სისტემაში. აქედან გამომდინარე ვებ-გვერდზე ინფორმაცია მოცემულია რუსულ ენაზე.

გეოლოგია

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების სალიცენზიო ობიექტი სააუქციონოდ მზადდება სათანადო გეოსაინფორმაციო პაკეტისა და ტოპოგრაფიული რუკის დახმარებით

The preparation of the licensed object for auction is mainly done based on the application of the license seeker, in addition, it is also done on the initiative of the agency. After the license applicant uploads the application electronically, the application goes through the following stages:


01


First of all, the presented coordinates of the object are entered and recorded in the database, a proper passport is drawn up, in which the impending circumstances and restrictions are outlined, which can become an obstacle in the process of issuing a license or require an agreement with the relevant structures.


02

Simultaneously, information about the presented object in the geological archive is processed (on the spot), and a field trip is made to each specific object, during which the field team checks and visually examines the presented coordinates and its surrounding area.The field group also assesses the current geodynamic and engineering geological situation to determine whether mineral extraction is feasible.

03

At the last stage, all the data are collected and a geo-information package is prepared, which is sent to the licensing department for further processing - for the announcement of the auction.